มี partition fat32 อยู่ในเครื่องด้วย โดย mount ให้ user ทุกคนสามารถอ่านเขียนได้

/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda1 /boot ext3 defaults 1 2
/dev/hda7 /mnt/disk1 vfat rw,iocharset=utf8,noexec,nosuid,nodev,umask=000 0 0
/dev/hdb1 /mnt/disk2 vfat rw,iocharset=utf8,noexec,nosuid,nodev,umask=000 0 0
/dev/cdrw /mnt/cdrw auto noauto,owner,ro 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,owner,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0


edit @ 2007/06/18 18:28:40
edit @ 2007/06/18 18:30:51

Comment

Comment:

Tweet